advokátska kancelária  
JUDr. Sokol & partners  
 
 
 
  koncipienti>  
 
  Mgr. Jana Bujnová sa narodila dna 03. September 1979 v Bratislave.

Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave úspešne ukoncila vykonaním štátnych záverecných skúšok z obcianskeho, trestného, správneho a pracovného práva dna 13. júna 2003. Súcasne jej bol priznaný akademický titul „Magistra práv“ /císlo diplomu M 004335/.

Už pocas štúdia intenzívne pracovala ako právny asistent v advokátskej kancelárii JUDr. Bencík, JUDr. Bencíková a JUDr. Janco v Bratislave.

Od roku 2003 pracuje ako advokátsky koncipient JUDr. Alexandra Sokola v advokátskej kancelárii JUDr. Sokol & partners.

Od roku 2003 je nepretržite zapísaná do zoznamu advokátskych koncipientov Slovenskej advokátskej komory.

Mgr. Jana Bujnová sa aktívne zúcastnila viacerých odborných seminárov a školení na Slovensku ako aj v zahranicí organizovanými tak Slovenskou advokátskou komorou ako aj inými renomovanými organizáciami a štátnymi inštitúciami.

Mgr. Jana Bujnová ovláda namecký a anglický jazyk slovom aj písmom.