advokátska kancelária  
JUDr. Sokol & partners  
 
 
 
  právne služby>  
  Právny servis poskytovaný našou advokátskou kanceláriou je individuálne prispôsobený potrebám klienta a tvorí kompaktný celok zahŕňajúci prakticky všetky substanciálne právne odvetvia, pričom rozhodujúci segment činnosti kancelárie je zameraný na poskytovanie právnych služieb a poradenstva klientom v obchodnoprávnych prípadoch a v občianskoprávnych vzťahoch (vypracúvanie zmlúv a dohôd, právnych rozborov, stanovísk a vyjadrení, ako aj právne zastupovanie klientov pred súdmi i pri obchodných rokovaniach s ich tuzemskými i zahraničnými partnermi, a i.). Kancelária má nemalé skúsenosti aj v ďalších právnych oblastiach, ako je napr. právo živnostníkov, katastrálne právo, pracovné právo, autorské právo, trestné právo, dedičské právo, práva týkajúce sa vecí, právo nadácií a občianskych združení a i.

Kancelária taktiež pripravuje pre klientov dokumenty o právnych úkonoch, podania týkajúce sa činnosti podnikateľských subjektov a občanov, pri čom je možné dohodnúť aj zastúpenie v konaniach pred slovenskými úradmi a inštitúciami. Osobitná pozornosť v rámci aplikácie Obchodného zákonníka a ďalších predpisov je venovaná spracúvaniu návrhov obchodných zmlúv (vrátane spoločenských) koncipovaných našimi právnikmi vychádzajúc v maximálnej miere v ústrety požiadavkám klienta, inkorporujúc v nich všetky potreby klienta premietnuté do inštitútov právneho poriadku platného v Slovenskej republike.

Spektrum našich právnych služieb dopĺňa aktívna činnosť v zmysle zákona o konkurze a vyrovnaní pri likvidácii obchodných spoločností. Partneri advokátskej kancelárie sú vedení Krajským súdom v Bratislave v zozname správcov konkurzných podstát.