advokátska kancelária  
JUDr. Sokol & partners  
 
 
 
  partneri>  
 
Ľubomír OndrušekMgr. Ľubomír Ondrušek sa narodil dňa 25. februára 1975 v Trenčíne.

Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave úspešne ukončil vykonaním štátnej skúšky v odbore právo dňa 16. februára 1999 a bol mu priznaný akademický titul "Magister práv" (číslo diplomu M 005535).

Už počas štúdia intenzívne pracoval ako právny asistent v komerčno-právnej kancelárii JUDr. Danice Birošovej v Trenčíne a v advokátskej kancelárii JUDr. Ľubomíra Schweighofera v Bratislave.

Od roku 1999 bol zamestnaný ako advokátsky koncipient JUDr. Petra Zelenaya v Bratislave a od roku 2002 až doteraz pracuje ako advokátsky koncipient JUDr. Alexandra Sokola v Advokátskej kancelárii JUDr. SOKOL & partners.

Nepretržite od roku 1999 až do súčasnosti je zapísaný v Slovenskej advokátskej komore v zozname advokátskych koncipientov.

Mgr. Ľubomír Ondrušek sa aktívne zúčastnil viacerých odborných seminárov, školení a sympózií na Slovensku i v zahraničí organizovanými tak Slovenskou advokátskou komorou ako aj inými renomovanými organizáciami (napr. právo obchodných spoločností, zmenky a šeky, záložné právo, katastrálne právo, obhajoba v trestnom práve, pracovnoprávne vzťahy a iné). Mgr. Ľubomír Ondrušek agilne pôsobí aj v tzv. treťom sektore - je právnym konzultantom Slovenského skautingu a činný je aj v nadačnej sfére.

Mgr. Ľubomír Ondrušek ovláda anglický a nemecký jazyk. Pasívne aj jazyk ruský.